Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC® (Forest Stewardship Council) (SGS-FM/COC-011265) Nadleśnictwo Marcule wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF na terenie Nadleśnictwa Marcule obejmują następujące kategorie obszarów:

HCVF 1– Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych, do których zaliczono:

HCVF 1.1.1- lasy w rezerwatach– fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej.

Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 1.1.1

HCVF 2.- Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – lasy odgrywającą znaczącą rolę w krajobrazie, objęte ochroną ostoi ptaków właściwych dla krajobrazu leśnego, desygnowane jako ostoje roślin ze względu na florę leśną.

Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 2.1.

HCVF 3.- Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy (szczególnie obszary objęte inwentaryzacją siedlisk przyrodniczych wykonaną przez LP w 2007 r.).

HCVF 3.1.- Lasy zawierające rzadkie, zagrożone lub ginące ekosystemy

       Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 3.1.

HCVF 3.2.- Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy lecz stosukowo pospolite w Polsce (grądy, buczyny, jedliny, łęgi, dolnoreglowe bory jodłowo-świerkowe).

Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 3.2.

HCVF 4.- Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych (głównie lasy glebochronne  i wodochronne spełniające kryteria lasów ochronnych).

HCVF 4.1.- Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na terenach górskich i wyżynnych zapobiegające szybkiemu spływowi powierzchniowemu wód deszczowych, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 4.1.

HCVF 6.- Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.

Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 6.1.

W ramach jednego kompleksu leśnego nie ma spójnych, niezależnych obszarów HCVF, ale raczej sieć częściowo nakładających się na siebie obszarów z różnych kategorii HCVF. Jedno wydzielenie leśne może więc występować w kilku kategoriach HCVF.

Sieć lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (tzw. HCVF) jest stale aktualizowana, monitorowana, weryfikowana i uzupełniana. Lokalne samorządy i organizacje społeczne mogą włączać się w proces identyfikacji i konsultowaniu zasięgu tych obszarów, w szczególności w odniesieniu do lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Pomocą i informacjami w tym zakresie służą wszystkie jednostki RDLP w Radomiu.

Mapa z zaznaczonymi lasami o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) znajduje się w załączniku.

Materiały do pobrania


Monitoring lasów HCVF 2021

Nadleśnictwo Marcule prowadzi całoroczny monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). W 2021 roku pracownicy Służby Leśnej dysponując lokalizacją lasów o szczególnych walorach przyrodniczych oceniali wpływ zabiegów gospodarczych realizowanych w ramach obowiązującego Planu Urządzania Lasu na lata 2015-2024. Ocenie podlegały także inne zdarzenia mogące wpłynąć na powierzchnie HCVF na poszczególnych leśnictwach Nadleśnictwa Marcule.

Monitoring wykazał, że przy wykonywaniu prac gospodarczych zwracano szczególną uwagę na bioróżnorodność przyrodniczą oraz utrzymanie niezmienionego stanu lasu, co pozwala stwierdzić, że prace te nie wpłynęły negatywnie na stan lasów HCVF.

Zaplanowane w 2021 roku zabiegi gospodarcze zostały poddane ocenie wpływu na środowisko pod względem zachowania walorów wynikających z kategorii lasów HCVF i wykonane w sposób minimalizujący aktualne zagrożenia.

W 2021 roku na terenach lasów HCVF nie odnotowano żadnych szkód od pożarów.

Na terenach lasów HCVF w 2021 roku nie stwierdzono szkód od okiści, huraganów, suszy ani innych czynników abiotycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące zabiegów gospodarczych wykonanych na terenie lasów HCVF w Nadleśnictwie Marcule są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

Zapraszamy także do  konsultacji oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni HCVF poprzez kontakt z biurem Nadleśnictwa Marcule.

Monitoring lasów HCVF za 2020 rok

Nadleśnictwo Marcule prowadzi całoroczny monitoring lasów HCVF. W 2020 roku pracownicy Służby Leśnej  dysponując lokalizacją lasów o szczególnych walorach przyrodniczych oceniali wpływ zabiegów gospodarczych realizowanych w ramach obowiązującego Planu Urządzania Lasu na lata 2015-2024.

Monitoring wykazał, że przy wykonywaniu prac gospodarczych zwracano szczególną uwagę
na bioróżnorodność przyrodniczą oraz utrzymanie niezmienionego stanu lasu, co pozwala stwierdzić, że prace te nie wpłynęły negatywnie na stan lasów HCVF.

Zaplanowane w 2020 roku zabiegi gospodarcze zostały poddane ocenie wpływu na środowisko pod względem zachowania walorów wynikających z kategorii lasów HCVF i wykonane w sposób minimalizujący aktualne zagrożenia.

W 2020 roku na terenach lasów HCVF nie odnotowano żadnych szkód od pożarów.

Na terenach lasów HCVF w 2020 roku nie stwierdzono szkód od okiści, huraganów, suszy ani innych czynników abiotycznych

Szczegółowe informacje dotyczące zabiegów gospodarczych wykonanych na terenie lasów HCVF
w Nadleśnictwie Marcule są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

Zapraszamy także do  konsultacji oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf poprzez kontakt z biurem Nadleśnictwa Marcule.


MONITORING LASÓW HCVF ZA ROK 2019

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) wyznaczone zostały w oparciu o „Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce", adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r., autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w granicach Nadleśnictwa Marcule obejmują następujące kategorie obszarów:

HCVF 1 – Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych, do których zaliczono:

HCVF 1.1. - Obszary chronione – fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej

HCVF 2. - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:

HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące – lasy i inne ekosystemy rzadkie, objęte dyrektywą

HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy
lecz stosukowo pospolite w Polsce

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:

HCVF 4.1. - Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na terenach górskich i wyżynnych zapobiegające szybkiemu spływowi powierzchniowemu wód deszczowych, lasy na siedliskach wilgotnych
i bagiennych.

Wykaz lasów HCVF Nadleśnictwa Marcule znajduje się w załączniku.

Nadleśnictwo Marcule prowadzi całoroczny monitoring lasów HCVF. W 2019 roku pracownicy Służby Leśnej  dysponując lokalizacją lasów o szczególnych walorach przyrodniczych oceniali wpływ zabiegów gospodarczych realizowanych w ramach obowiązującego Planu Urządzania Lasu na lata 2015-2024.

    Monitoring wykazał, że przy wykonywaniu prac gospodarczych zwracano szczególną uwagę
na bioróżnorodność przyrodniczą oraz utrzymanie niezmienionego stanu lasu, co pozwala stwierdzić, że prace te nie wpłynęły negatywnie na stan lasów HCVF.

    Zaplanowane w 2019 roku zabiegi gospodarcze zostały poddane ocenie wpływu na środowisko
pod względem zachowania walorów wynikających z kategorii lasów HCVF i wykonane w sposób minimalizujący aktualne zagrożenia.

    W 2019 roku na terenach lasów HCVF nie odnotowano żadnych szkód od pożarów.

    Na terenach lasów HCVF w 2019 roku nie stwierdzono szkód od okiści, huraganów, suszy ani innych czynników abiotycznych

Szczegółowe informacje dotyczące zabiegów gospodarczych wykonanych na terenie lasów HCVF
w Nadleśnictwie Marcule są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

Zapraszamy także do  konsultacji oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf poprzez kontakt z biurem Nadleśnictwa Marcule.


MONITORING LASÓW HCVF ZA ROK 2018

Nadleśnictwo Marcule prowadzi całoroczny monitoring lasów HCVF (High Conservation Value Forests). W 2018 roku pracownicy Służby Leśnej  dysponując lokalizacją lasów o szczególnych walorach przyrodniczych oceniali wpływ zabiegów gospodarczych realizowanych w ramach obowiązującego Planu Urządzania Lasu na lata 2015-2024.

  1. Monitoring wykazał, że przy wykonywaniu prac gospodarczych zwracano szczególną uwagę na bioróżnorodność przyrodniczą oraz utrzymanie niezmienionego stanu lasu, co pozwala stwierdzić, że prace te nie wpłynęły negatywnie na stan lasów HCVF.
  2. Zaplanowane w 2018 roku zabiegi gospodarcze zostały poddane ocenie wpływu na środowisko pod względem zachowania walorów wynikających z kategorii lasów HCVF i wykonane w sposób minimalizujący aktualne zagrożenia.
  3. W 2018 roku na terenach lasów HCVF nie odnotowano żadnych szkód od pożarów. Na terenie Nadleśnictwa w 2018 roku były dwa pożary, jednak znajdowały się poza lasami HCVF.
  4. Na terenach lasów HCVF w 2018 roku nie stwierdzono szkód od okiści i huraganów. Na niżej wymienionych powierzchniach leśnictwa Michałów wystąpiło gradobicie: 191l, 192d, 192f, 192g, 193a-d, 205j, 206c, 207c, 209f, 209g, 228c, 229b, 229d-j, 230c.    

Szczegółowe informacje dotyczące zabiegów gospodarczych wykonanych na terenie lasów HCVF w Nadleśnictwie Marcule są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.


MONITORING LASÓW HCVF ZA ROK 2017

Nadleśnictwo Marcule prowadzi całoroczny monitoring lasów HCVF (High Conservation Value Forests). W 2017 roku pracownicy Służby Leśnej  dysponując lokalizacją lasów o szczególnych walorach przyrodniczych oceniali wpływ zabiegów gospodarczych realizowanych w ramach obowiązującego Planu Urządzania Lasu na lata 2015-2024.

  1. Monitoring wykazał, że przy wykonywaniu prac gospodarczych zwracano szczególną uwagę na bioróżnorodność przyrodniczą oraz utrzymanie niezmienionego stanu lasu, co pozwala stwierdzić, że prace te nie wpłynęły negatywnie na stan lasów HCVF.
  2. Zaplanowane w 2017 roku zabiegi gospodarcze zostały poddane ocenie wpływu na środowisko pod względem zachowania walorów wynikających z kategorii lasów HCVF i wykonane w sposób minimalizujący aktualne zagrożenia.
  3. W 2017 roku na terenach lasów HCVF nie odnotowano żadnych szkód od pożarów.
  4. Na terenach lasów HCVF w 2017 roku nie stwierdzono również szkód od okiści, huraganów i innych czynników abiotycznych.
Szczegółowe informacje dotyczące zabiegów gospodarczych wykonanych na terenie lasów HCVF w Nadleśnictwie Marcule są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

Monitoring lasów HCVF za rok 2016

W 2016 r. służba leśna Nadleśnictwa Marcule prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa, dysponując lokalizacją lasów HCVF, oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych na stan obszarów leśnych.

1. Całość prac związana była z realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule na lata 2015-2024.

2.  Monitoring wykazał, że wykonane w 2016 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan  lasów HCVF.

3. Na każdej pozycji planowej wykonywane są oceny oddziaływania na środowisko oraz odnotowywane stanowiska roślin chronionych.

4.    W 2016 na terenie lasów HCVF nie odnotowano znacznych szkód od huraganów, okiści i innych czynników abiotycznych.

5.    Na terenie lasów HCVF w 2016 roku nie odnotowano szkód od pożarów.

6.  Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2016 roku na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

 


Monitoring lasów HCVF za rok 2015

W 2015 r. służba leśna Nadleśnictwa Marcule prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa, dysponując lokalizacją lasów HCVF, oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych na stan obszarów leśnych.

1. Całość prac związana była z realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule na lata 2015-2024.

2.  Monitoring wykazał, że wykonane w 2015 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan  lasów HCVF.

3. Na każdej pozycji planowej wykonywane są oceny oddziaływania na środowisko oraz odnotowywane stanowiska roślin chronionych.

4.    W 2015 na terenie lasów HCVF nie odnotowano znacznych szkód od huraganów, okiści i innych czynników abiotycznych.

5.    Na terenie lasów HCVF w 2015 roku nie odnotowano szkód od pożarów.

6.  Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2015 roku na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

 


Monitoring lasów HCVF za rok 2014

W 2014 r. służba leśna Nadleśnictwa Marcule prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa, dysponując lokalizacją lasów HCVF, oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych na stan obszarów leśnych.

1. Całość prac związana była z realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule na lata 2005-2014.

2.  Monitoring wykazał, że wykonane w 2014 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan  lasów HCVF.

3. Na każdej pozycji planowej wykonywane są oceny oddziaływania na środowisko oraz odnotowywane stanowiska roślin chronionych.

4.    W 2014 na terenie lasów HCVF nie odnotowano znacznych szkód od huraganów, okiści i innych czynników abiotycznych.

5.    Na terenie lasów HCVF w 2014 roku nie odnotowano szkód od pożarów.

6.  Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2014 roku na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

 


Monitoring lasów HCVF za rok 2013

W 2013 r. służba leśna Nadleśnictwa Marcule prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa, dysponując lokalizacją lasów HCVF, oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych na stan obszarów leśnych.

1. Całość prac związana była z realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule na lata 2005-2014.

2.  Monitoring wykazał, że wykonane w 2013 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan  lasów HCVF.

3. Na każdej pozycji planowej wykonywane są oceny oddziaływania na środowisko oraz odnotowywane stanowiska roślin chronionych.

4.    W 2013 na terenie lasów HCVF nie odnotowano znacznych szkód od huraganów, okiści i innych czynników abiotycznych.

5.    Na terenie lasów HCVF w 2013 roku nie odnotowano szkód od pożarów.

6.  Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2013 roku na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.


Konsultacje społeczne HCVF

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

Załącznik nr 1 do ogłoszenia  - opis poszczególnych kategorii lasów HCVF

Załącznik nr 2 do ogłoszenia - formularz zgłoszenia uwag i wniosków

Wykazy lasów HCVF umieszczone są na stronie internetowej RDLP w Radomiu w zakładceInteraktywna mapa RDLP w Radomiu – link bezpośredni: www.mapa.radom.lasy.gov.pl.  

W zakładce ochrona ekosystemów leśnych znajdują się warstwy z lokalizacją mapową poszczególnych lokalizacji HCVF.


Monitoring lasów HCVF w roku 2012

Monitoring lasów HCVF za rok 2012

 

W 2012r. służba leśna Nadleśnictwa Marcule prowadziła ciągły monitoring lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF). Pracownicy nadleśnictwa, dysponując lokalizacją lasów HCVF, oceniali wpływ prowadzonych zabiegów gospodarczych na stan obszarów leśnych.

1. Całość prac związana była z realizacją zadań wynikających z obowiązującego Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Marcule na lata 2005-2014.

2.  Monitoring wykazał, że wykonane w 2012 roku prace gospodarcze nie wpłynęły negatywnie na stan  lasów HCVF.

3. Na każdej pozycji planowej wykonywane są oceny oddziaływania na środowisko oraz odnotowywane stanowiska roślin chronionych.

4.    W 2012 na terenie lasów HCVF odnotowano jeden przypadek szkód spowodowanych przez sierpniowy huragan.  Szkody wystąpiły w oddziale 127-f w leśnictwie Kruki (kategoria HCVF 3.2.) Wykonano tutaj cięcia przygodne. Oceniono, iż zabiegi te mogą tylko czasowo ograniczyć walory przyrodnicze lasów HCVF.

5.    Na terenie lasów HCVF w 2012 roku nie odnotowano szkód od pożarów.

6.  Szczegółowe informacje na temat wszystkich zabiegów gospodarczych wykonanych w 2012 roku na terenie lasów HCVF są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.