Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych wartościach przyrodniczych

Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej według zasad i standardów FSC® (Forest Stewardship Council) (SGS-FM/COC-011265) Nadleśnictwo Marcule wyznaczyło lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (High Conservation Value Forests).

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF na terenie Nadleśnictwa Marcule obejmują następujące kategorie obszarów:

HCVF 1– Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych, do których zaliczono:

HCVF 1.1.1- lasy w rezerwatach– fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej.

Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 1.1.1

HCVF 2.- Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – lasy odgrywającą znaczącą rolę w krajobrazie, objęte ochroną ostoi ptaków właściwych dla krajobrazu leśnego, desygnowane jako ostoje roślin ze względu na florę leśną.

Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 2.1.

HCVF 3.- Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy (szczególnie obszary objęte inwentaryzacją siedlisk przyrodniczych wykonaną przez LP w 2007 r.).

HCVF 3.1.- Lasy zawierające rzadkie, zagrożone lub ginące ekosystemy

       Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 3.1.

HCVF 3.2.- Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy lecz stosukowo pospolite w Polsce (grądy, buczyny, jedliny, łęgi, dolnoreglowe bory jodłowo-świerkowe).

Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 3.2.

HCVF 4.- Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych (głównie lasy glebochronne  i wodochronne spełniające kryteria lasów ochronnych).

HCVF 4.1.- Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na terenach górskich i wyżynnych zapobiegające szybkiemu spływowi powierzchniowemu wód deszczowych, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 4.1.

HCVF 6.- Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności – lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.

Szczegółowe zestawienie lasów HCVF kategorii 6.1.

W ramach jednego kompleksu leśnego nie ma spójnych, niezależnych obszarów HCVF, ale raczej sieć częściowo nakładających się na siebie obszarów z różnych kategorii HCVF. Jedno wydzielenie leśne może więc występować w kilku kategoriach HCVF.

Sieć lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (tzw. HCVF) jest stale aktualizowana, monitorowana, weryfikowana i uzupełniana. Lokalne samorządy i organizacje społeczne mogą włączać się w proces identyfikacji i konsultowaniu zasięgu tych obszarów, w szczególności w odniesieniu do lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Pomocą i informacjami w tym zakresie służą wszystkie jednostki RDLP w Radomiu.

Mapa z zaznaczonymi lasami o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) znajduje się w załączniku.

Materiały do pobrania