Wydawca treści Wydawca treści

MONITORING LASÓW HCVF ZA ROK 2019

Lasy HCVF (skrót od angielskiej nazwy: High Conservation Value Forests – polska nazwa: lasy o szczególnych walorach przyrodniczych) wyznaczone zostały w oparciu o „Kryteria wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych w Polsce", adaptacja do warunków Polski, lipiec 2006 r., autorstwa: Związku Stowarzyszeń „Grupa Robocza FSC-Polska".

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF w granicach Nadleśnictwa Marcule obejmują następujące kategorie obszarów:

HCVF 1 – Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych, do których zaliczono:

HCVF 1.1. - Obszary chronione – fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej

HCVF 2. - Kompleksy leśne odgrywające znaczącą w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

HCVF 3. - Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy:

HCVF 3.1. - Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące – lasy i inne ekosystemy rzadkie, objęte dyrektywą

HCVF 3.2. - Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy
lecz stosukowo pospolite w Polsce

HCVF 4. - Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych:

HCVF 4.1. - Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na terenach górskich i wyżynnych zapobiegające szybkiemu spływowi powierzchniowemu wód deszczowych, lasy na siedliskach wilgotnych
i bagiennych.

Wykaz lasów HCVF Nadleśnictwa Marcule znajduje się w załączniku.

Nadleśnictwo Marcule prowadzi całoroczny monitoring lasów HCVF. W 2019 roku pracownicy Służby Leśnej  dysponując lokalizacją lasów o szczególnych walorach przyrodniczych oceniali wpływ zabiegów gospodarczych realizowanych w ramach obowiązującego Planu Urządzania Lasu na lata 2015-2024.

    Monitoring wykazał, że przy wykonywaniu prac gospodarczych zwracano szczególną uwagę
na bioróżnorodność przyrodniczą oraz utrzymanie niezmienionego stanu lasu, co pozwala stwierdzić, że prace te nie wpłynęły negatywnie na stan lasów HCVF.

    Zaplanowane w 2019 roku zabiegi gospodarcze zostały poddane ocenie wpływu na środowisko
pod względem zachowania walorów wynikających z kategorii lasów HCVF i wykonane w sposób minimalizujący aktualne zagrożenia.

    W 2019 roku na terenach lasów HCVF nie odnotowano żadnych szkód od pożarów.

    Na terenach lasów HCVF w 2019 roku nie stwierdzono szkód od okiści, huraganów, suszy ani innych czynników abiotycznych

Szczegółowe informacje dotyczące zabiegów gospodarczych wykonanych na terenie lasów HCVF
w Nadleśnictwie Marcule są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

Zapraszamy także do  konsultacji oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf poprzez kontakt z biurem Nadleśnictwa Marcule.