Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring lasów HCVF za 2020 rok

Nadleśnictwo Marcule prowadzi całoroczny monitoring lasów HCVF. W 2020 roku pracownicy Służby Leśnej  dysponując lokalizacją lasów o szczególnych walorach przyrodniczych oceniali wpływ zabiegów gospodarczych realizowanych w ramach obowiązującego Planu Urządzania Lasu na lata 2015-2024.

Monitoring wykazał, że przy wykonywaniu prac gospodarczych zwracano szczególną uwagę
na bioróżnorodność przyrodniczą oraz utrzymanie niezmienionego stanu lasu, co pozwala stwierdzić, że prace te nie wpłynęły negatywnie na stan lasów HCVF.

Zaplanowane w 2020 roku zabiegi gospodarcze zostały poddane ocenie wpływu na środowisko pod względem zachowania walorów wynikających z kategorii lasów HCVF i wykonane w sposób minimalizujący aktualne zagrożenia.

W 2020 roku na terenach lasów HCVF nie odnotowano żadnych szkód od pożarów.

Na terenach lasów HCVF w 2020 roku nie stwierdzono szkód od okiści, huraganów, suszy ani innych czynników abiotycznych

Szczegółowe informacje dotyczące zabiegów gospodarczych wykonanych na terenie lasów HCVF
w Nadleśnictwie Marcule są do uzyskania w Dziale Gospodarki Leśnej.

Zapraszamy także do  konsultacji oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf poprzez kontakt z biurem Nadleśnictwa Marcule.