Lista aktualności Lista aktualności

Zajęcia edukacyjne w Centrum Edukacji Przyrodniczej - jesień 2020

Z uwagi na obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną zachęcamy do skorzystania z nowej oferty edukacyjnej dostosowanej do panujących aktualnie warunków. Zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu na terenie Ogrodu Botanicznego - Arboretum

Grupa wiekowa

Temat

Sposób realizacji

 

Przedszkole

Leśne ludki, zwierzątka i stworki

Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem darów natury.

 

Spacer edukacyjny po Arboretum. Z nasion i owocostanów drzew  takich jak dąb, sosna, świerk, kasztanowiec, buk, trzmielina oraz innych fragmentów roślin  dzieci wykonują figurki zwierząt i inne wymyślone przez siebie postacie. Każde z dzieci zostawia część prac, z których tworzona jest wystawa. Reszta prac zabierana jest przez dzieci do domu lub szkoły. Niezbędne materiały zapewnia CEP. Spotkanie zakończone ogniskiem lub grillem.

 

Przedszkole

Jesienne kompozycje

Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem darów natury.

Spacer edukacyjny po Arboretum. Z zebranych na terenie Arboretum kolorowych liści, traw i gałązek dzieci układają kompozycje bukietów w dzbanuszkach. Prace podlegają ocenie i są prezentowane w gablotce ekspozycyjnej na terenie CEP oraz stronie  Fb nadleśnictwa. Niezbędne materiały zapewnia CEP. Spotkanie zakończone ogniskiem lub grillem.

 

Przedszkole

Liście jak malowane

Zajęcia plastyczne z wykorzystaniem darów natury farb i kredek.

Spacer edukacyjny po Arboretum. W trakcie spaceru dzieci zbierają na terenie Arboretum najciekawsze ich zdaniem kolorowe liście różnych gatunków drzew. Po powrocie z ogrodu starają się własnoręcznie na kartkach przy użyciu farbek i kredek odwzorować kształt i kolor liści.  Niezbędne materiały zapewnia CEP. Spotkanie zakończone ogniskiem lub grillem.

 

Przedszkole

Przygotowania do zimy-rośliny

 

Grupa wędruje po ogrodzie obserwując bacznie otoczenie. Prowadzący zajęcia kieruje uwagę przedszkolaków na charakterystyczne dla jesieni zmiany zachodzące w przyrodzie np.: zmiany pogody, przebarwienia liści i opadanie ich na ziemię, obecność owoców. Za zgodą prowadzącego dzieci zbierają ciekawe liście z różnych gatunków drzew i krzewów. Starają się zapamiętać ich nazwy. W przedszkolu z zebranych liści wykonują zielnik lub gazetkę ścienną mającą na celu pokazanie piękna polskiej złotej jesieni.

 

Przedszkole

Przygotowania do zimy-zwierzęta

 

Grupa wędruje po ogrodzie gdzie napotyka różne grupy zwierząt (żaby, owady, ptaki) W trakcie spaceru omawiane są różne sposoby spędzania zimy obserwowane zwierzęta. Na terenie zwierzyńca omawiane są sposoby przystosowania ssaków  do spędzania zimy. Po powrocie możliwe jest obejrzenie eksponatów z Sali edukacyjnej tj, borsuka, bobra, lisa, dzika. Spotkanie zakończone ogniskiem lub grillem. (istnieje możliwość dokarmienia zwierząt w zagrodzie edukacyjnej po wcześniejszym zgłoszeniu)

 

Szkoła podstawowa

Przystosowania roślin i zwierząt do życia w różnych porach roku

Zwiedzanie Arboretum i zagrody edukacyjnej „Nasze zwierzęta” połączone z obserwacjami w terenie i pogadankami. Poruszane tematy to przystosowania roślin i zwierząt do zimna i gorąca oraz okresów suszy. Po spacerze odbywa się krótkie podsumowanie pod wiatami.

Spotkanie zakończone ogniskiem lub grillem.

 

Szkoła podstawowa

Różnorodność świata roślin

Osoba prowadząca zajęcia przedstawia świat roślin w skali globalnej m.in. szacunkową ilość gatunków roślin w poszczególnych grupach tj. drzew, krzewów, roślin zielnych, grzybów. Omawiane jest zróżnicowanie świata roślin w zależności od stref klimatycznych. Przedstawiane są najciekawsze gatunki  drzew dendroflory światowej i rodzimej. W trakcie spaceru po ogrodzie młodzież ogląda najciekawsze gatunki drzew i krzewów. Omówione są podstawy systematyki roślin z przyporządkowaniem poszczególnych gatunków do grup systematycznych. Młodzież pracuje w terenie z kartą pracy.

 

Szkoła podstawowa

Jesień w ogrodzie

Zajęcia, podczas których dzieci spacerując po Ogrodzie obserwują oznaki jesieni. Prowadzący pokazuje uczniom rośliny, których kwitnienie i owocowanie przypada na tę porę roku, zwracając uwagę na ich kolory, kształty oraz inne cechy i właściwości. Wspólnie z dziećmi, w oparciu o poczynione obserwacje, rozmawia o zachodzących jesienią zmianach w przyrodzie. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy z rebusami i zagadkami związanymi z tematem lekcji.

Spotkanie zakończone ogniskiem lub grillem.

 

Szkoła podstawowa

Poznajemy rośliny chronione

Zajęcia, podczas których dzieci zapoznawane są z tematyką roślin chronionych. Prowadzący rozmawia z dziećmi o powodach, celach i sposobach ochrony roślin oraz prezentuje niektóre gatunki roślin chronionych. Uczniowie dowiadują się jaką rolę pełni ogród botaniczny i jak na co dzień można chronić przyrodę. Celem zajęć jest ukształtowanie u dzieci odpowiedniej postawy, polegającej na świadomym rozumieniu potrzeby dbania o przyrodę, w tym o świat roślin. Pod koniec zajęć rozdawane są karty pracy z rebusami i zagadkami związanymi z tematem lekcji. Spotkanie zakończone ogniskiem lub grillem.

 

 

Szkoła podstawowa

 

Podziwiam i chronię przyrodę

Zajęcia terenowe, podczas których dzieci obserwują przyrodę, odkrywają jej piękno oraz rozmawiają z prowadzącym o tym jak wielką ma ona wartość. Uczniowie dowiadują się, że są częścią przyrody i że powinno się ją chronić. W trakcie trwania spaceru dzieci odkrywają różnorodność świata roślin i dowiadują się wielu ciekawostek z nią związanych. Zajęcia mają na celu wzbudzenie w dzieciach pozytywnych emocji w stosunku do przyrody, w tym radości z odkrywania jej tajemnic. Spotkanie zakończone ogniskiem lub grillem.

Spotkanie zakończone ogniskiem lub grillem.

 

 

Szkoła średnia

Lasy i ogrody botaniczne-ostoja bioróżnorodności

Zajęcia, podczas których młodzież dowiaduje się o roli, jaką pełnią ogrody botaniczne w ochronie różnorodności biologicznej oraz o sposobach jej zachowania. Prowadzący przedstawia tematykę ochrony roślin i siedlisk rzadkich, chronionych i zagrożonych wyginięciem oraz prezentuje wybrane gatunki w terenie. Ze szczególnym uwzględnieniem Lasów Państwowych. Uczniowie poznają formy ochrony przyrody funkcjonujące w Polsce, dowiadują się o istnieniu ochrony in situ i ex situ oraz przekonują się, że Ogród to także azyl dla wielu gatunków zwierząt.

Spotkanie zakończone ogniskiem lub grillem.

 

 

Szkoła średnia

Rozmnażamy i sadzimy

W trakcie zajęć na terenie ogrodu uczniowie dowiadują się o sposobach rozmnażania roślin. Poznają prezentowane przykłady rozmnażania generatywnego, wegetatywnego, szczepienia, przez odkłady, in vitro. Prezentowany jest prawidłowy sposób sadzenia drzew i krzewów. Uczniowie w wyznaczonym miejscu mają możliwość samodzielnego posadzenia kilku egzemplarzy pod opieką prowadzącego zajęcia leśnika.

 

 

       Szkoła średnia

Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym

Na podstawie zdjęć i przewodników przyrodniczych uczniowie poznają cechy systematyczne charakterystyczne dla wybranych gatunków drzew i krzewów rodzimych, sporządzają krótkie notatki. Następnie pracują w terenie, w grupach. Każda grupa na podstawie wcześniej sporządzonych notatek stara się rozpoznać po kilka pospolitych drzew i krzewów w stanie bezlistnym.

Niezbędne materiały zapewnia nadleśnictwo. Spotkanie zakończone ogniskiem lub grillem.

 

 

       Szkoła średnia

Co, jak i dlaczego chronić w środowisku przyrodniczym

Młodzież zostaje zapoznana z podstawowymi pojęciami sozologicznymi. Sama w formie ogólnej dyskusji stara się rozpoznać zagrożenia i metody ochrony środowiska naturalnego. Prowadzący, szczególną uwagę zwraca na zagadnienie antropopresji na środowisko naturalne i jego skutki na życie człowieka. Zajęcia na terenie ogrodu odbywają się przy zbiornikach wodnych i torfowisku wysokim z wykorzystaniem terenowych tablic informacyjnych.

 Spotkanie zakończone ogniskiem lub grillem.

 

      

        Szkoła średnia

Zwierzęta wokół nas

Spacer po ogrodzie oraz zwiedzanie zagrody edukacyjnej „Nasze zwierzęta” W trakcie zajęć poruszane są sprawy związane z łowiectwem, zwierzętami gospodarskimi, ochroną zwierząt dziko żyjących i właściwą hodowlą w gospodarstwach rolnych.

Spotkanie zakończone ogniskiem lub grillem.