Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP w Radomiu posiada certyfikat PEFC przyznawany gospodarce leśnej. Gospodarka leśna prowadzona jest z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i przepisów prawa. Drewno sprzedawane w naszych nadleśnictwach jest produktem certyfikowanym.

 

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu jako pierwsza w Polsce otrzymała certyfikat PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification). Potwierdza on, że drewno i produkty drzewne pochodzą z lasów, w których prowadzone jest trwałe i zrównoważone zagospodarowanie.

Decyzją Jednostki Certyfikującej SGS Polska Sp. z.o.o. system zarządzania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu został zarejestrowany jako spełniający wymagania Standardu PEFC. Certyfikat PEFC jest ważny od 23 grudnia 2022 r. do 22 grudnia 2025 r. Jego numer to PL22/00000259. Odrębne numery subcertyfikatów przyporządkowane poszczególnym nadleśnictwom wyszczególnione zostały na poniższym skanie certyfikatu i w załączniku (plik pdf ze skanem certyfikatu).

 

Jednostka Certyfikująca SGS Polska Sp. z o.o. w wyniku przeprowadzonego auditu potwierdziła, że system prowadzonej gospodarki leśnej spełnia wszystkie wymagania kryteriów i wskaźników trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC. Wznowienie certyfikatu świadczy o tym, że RDLP w Radomiu skutecznie wdrożyła zaplanowany system gospodarki leśnej oraz, że wykazuje on zdolność do osiągania celów wynikających z polityki Lasów Państwowych.

Poprzednie certyfikaty PEFC dla RDLP w Radomiu obowiązywały na lata 2010-2013, 2013-2016, 2016-2019, 2019-2022 oraz XI.2022-XII.2022.

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF - w ramach certyfikacji FSC® (SGS-FM/COC-011265)

W związku z certyfikacją FSC® na terenie nadleśnictw RDLP w Radomiu wyznaczono „Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests – HCVF)”.

Spośród wszystkich kategorii HCVF wyszczególnionych i opisanych w „Kryteriach wyznaczania Lasów o szczególnych walorach w Polsce" na terenie RDLP w Radomiu mogą występować następujące:

HCVF 1.  – Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych.

HCVF 1.1. – Obszary chronione – fragmenty lasu specjalnie przeznaczonych do ochrony walorów przyrodniczych bez kompromisu z potrzebami gospodarki leśnej (głównie rezerwaty przyrody).

HCVF 1.2. – Ostoje zagrożonych i ginących gatunków – fragmenty lasu z populacjami gatunków zagrożonych wyginięciem (Czerwona lista lub gatunki o znaczeniu europejskim).

HCVF 2. – Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej – lasy odgrywają znaczącą rolę w krajobrazie, objęte ochroną ostoi ptaków właściwych dla krajobrazu leśnego, desygnowane jako ostoje roślin ze względu na florę leśną.

HCVF 3.  – Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy (szczególnie obszary objęte inwentaryzacją siedlisk przyrodniczych wykonaną przez LP w 2007 r.)

HCVF 3.1. – Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące – lasy i inne ekosystemy rzadkie, objęte dyrektywą siedliskową (buczyny storczykowe, pomorskie kwaśne lasy brzozowo- dębowe, lasy zboczowe, bory, brzeziny i świerczyny bagienne).

HCVF 3.2.  – Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy – lasy zagrożone w skali Europy lecz stosunkowo pospolite w Polsce (grądy, buczyny, jedliny, łęgi, dolnoreglowe bory jodłowo-świerkowe).

HCVF 4.  – Lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych (głównie lasy glebochronne i wodochronne spełniające kryteria lasów ochronnych).

HCVF 4.1.  –  Lasy wodochronne – źródliska rzek i potoków, lasy na obszarach wód podziemnych, lasy wzdłuż cieków wodnych, lasy zalewowe, lasy na terenach górskich i wyżynnych zapobiegające szybkiemu spływowi powierzchniowemu wód deszczowych, lasy na siedliskach wilgotnych i bagiennych.

HCVF 4.2.  –  Lasy glebochronne- lasy na wydmach śródlądowych, na stromych zboczach jarów, wąwozów i wzgórz, lasy na zboczach o dużym spadku (ponad 35 stopni).

HCVF 6. – Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności –  lasy ważne ze względów kulturowych, przyrodniczych lub religijnych dla lokalnych społeczności.

Poszczególne kategorie mogą się pokrywać.

Sieć lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (tzw. HCVF) jest stale aktualizowana, monitorowana, weryfikowana i uzupełniana. Lokalne samorządy i organizacje społeczne mogą włączać się w proces identyfikacji i konsultowaniu zasięgu tych obszarów, w szczególności w odniesieniu do lasów kluczowych dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności. Pomocą i informacjami w tym zakresie służą wszystkie jednostki RDLP w Radomiu.

Mapa z zaznaczonymi lasami o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) znajduje się w załączeniu.

Szczegółowe zagadnienia związane z lasami HCVF nadleśnictw, w tym mapy i wyniki monitoringu znajdują się na ich stronach internetowych.

Informacja techniczna dotycząca mapy: Jest to mapa z obsługą warstw w formacie geopdf – aby móc włączać/wyłączać poszczególne warstwy, proszę pobrać mapę i otworzyć w Adobe Acrobat Reader DC). W lewym górnym narożniku mapy znajduje się menu z możliwością włączania/wyłączania poszczególnych kategorii.


Przeczytaj więcej o certyfikacji w Lasach Państwowych