Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Nadleśnictwo Marcule sprawuje zarząd nad lasami na terenie województwa mazowieckiego, obejmując swym zasięgiem teren trzech powiatów (lipski, radomski oraz zwoleński) oraz pięciu gmin (Rzeczniów, Sienno, Iłża, Wierzbica, Kazanów)

Nadleśnictwo Marcule składa się z dwóch obrębów leśnych: Marcule oraz Małomierzyce. Powierzchnia lasów Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Marcule wynosi 11 636 ha. Ponadto, nadleśnictwo sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi o powierzchni 4 249 ha.


Fot. Lokalizacja Nadleśnictwa na terenie RDLP Radom

 

Położenie geograficzne lasów N-ctwa Marcule określają współrzędne:

od  51° 01'  do  51° 16'  szerokości geograficznej północnej,

      od  21° 05'  do  21° 28'  długości geograficznej wschodniej.

Nadleśnictwo Marcule jest jednostką składającą się z dwóch obrębów leśnych, Obrębu Marcule i Obrębu Małomierzyce

Obszar lasów Nadleśnictwa zalicza się do mezoregionu – Pozaalpejskiej Europy Zachodniej (3), a poszczególne jego obręby leśne do:

Obręb Małomierzyce

- prowincji -        Niżu Środkowoeuropejskiego (31),

- podprowincji -   Nizin Środkowopolskich (318),

- makroregionu - Wzniesień Południowomazowieckich (318.8),

- mezoregionu -   Równiny Radomskiej (318.86),

Obręb Marcule

- prowincji        -   Wyżyn Polskich (34),

- podprowincji  -    Wyżyny Małopolskiej (342),

- makroregionu -   Wyżyny Kieleckiej (342.3),

- mezoregionu   -   Przedgórza Iłżeckiego (342.33).

Według regionalizacji przyrodniczo – leśnej lasy Nadleśnictwa Marcule położone są w:

-  krainie -   Małopolskiej (VI),

- dzielnicy -  Radomsko - Iłżeckiej (VI.3).

Natomiast poszczególne jego obręby w:

Obręb Małomierzyce

- mezoregionie - Równiny Radomsko-Kozienickiej (VI.3.a).

Obręb Marcule

- mezoregionach - Równiny Radomsko-Kozienickiej (VI.3.a): oddz. 178-182, 190-191,

        - Przedgórza Iłżeckiego (VI.3.b): kompleksy „Polany", „Seredzice I",  

          „Seredzice II", „Główny", oddz. 175-177, 183-185, 185A, 186-189.