Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów siedlisk, jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, bagna, torfowiska, starorzecza, wychodnie skał itp.

Na gruntach zarządzanych przez Nadleśnictwo Marcule występują dwa użytki ekologiczne. Jeden z nich o łącznej powierzchni 207,13 ha obejmuje kompleks nieużytków, łąk, pastwisk, lasów i wód stanowiących fragment torfowiska "Pakosław.Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych torfowiska przejściowego o bardzo zróżnicowanej i cennej przyrodniczo florze i faunie. Stwierdzono tu gniazdowanie 35 gatunków ptaków, w tym błotniaka stawowego, przepiórki, kszyka, świergotka łąkowego, pokrzewki jarzębatej i dziwonii. Ważną rolą tego terenu jest także naturalna możliwość retencjonowania wód gruntowych.
Drugi użytek stanowią należące wcześniej do ZGM "Zębiec" zalewane okresowo wodą nieużytki o powierzchni 24,18 ha na którym występują m.in. liczne gatunki mchów, bagno zwyczajne, wełnianki czy żurawina błotna. Jest to także miejsce bytowania licznych owadów, płazów i ptaków wodno-błotnych.