Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Natura 2000 to program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. Podstawą dla tego programu są dwie unijne dyrektywy: Dyrektywa Ptasia i Dyrektywa Siedliskowa (Habitatowa). Celem programu jest zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy

Obszar Natura 2000 Pakosław, o powierzchni 668,6 ha objęty dyrektywą siedliskową położony jest w gminie Wierzbica oraz częściowo w gminie Iłża, w źródliskowym obszarze niewielkiej rzeki Modrzejewicy. Obejmuje torfowiska przejściowe i niskie, w ok. 5% zmeliorowane, z dołami po eksploatacji torfu (ok. 10% pow.), w różnej fazie sukcesji roślinnej. Częściowo zarasta drzewami i krzewami (zarośla brzozy niskiej i wierzb). Obszar specjalnej ochrony siedlisk Pakosław PLH 140015 zlokalizowany jest jednocześnie w Obszarze Chronionego Krajobrazu Iłża-Makowiec oraz graniczy z użytkiem ekologicznym o takiej samej nazwie – (tj. Pakosław). Obszar obejmuje największe w Polsce
i świetnie rozwijające się stanowisko języczki syberyjskiej (Ligularia sibirica) (1100 osobników kwitnących, ok. 3000 siewek i osobników nie kwitnących). Stwierdzono tu również występowanie lipiennika (Loesela Liparis loeseli)i oraz 3 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):
kumak nizinny, traszka grzebieniasta, wydra
Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskawej), w tym gatunki priorytetowe:
starodub łąkowy, języczka syberyjska,

Obszar Natura 2000 Uroczyska Lasów Starachowickich o łącznej powierzchni 2349,2 ha, porastają głównie lasy iglaste, pozostałą niecałą jedną piątą obszaru pokrywają lasy mieszane, a śladowo łąki, zarośla i siedliska rolnicze. Obszar jest częścią rozległego kompleksu leśnego na Przedgórzu Iłżeckim, tzw. Puszczy Iłżeckiej, nazywanej też Lasami Starachowickimi i zlokalizowany jest w jej północno-wschodniej części. Poprzecinany jest licznymi strumieniami. Obszar obejmuje także obszar źródliskowy rzeki Małaszyniec. Dominują tu siedliska borowe z sosną oraz domieszką jodły, dęba, modrzewia i buka. W runie występuje wiele gatunków chronionych, rzadkich
i zagrożonych. Uroczyska Lasów Starachowickich zabezpieczają duże kompleksy wyżynnego jodłowego boru mieszanego, uznawanego za zbiorowisko endemiczne Polski, występujące jedynie w Górach Świętokrzyskich i na Roztoczu. Ponadto znajdują się tutaj rozległe płaty grądów, nawiązujące do ciepłych grądów na lessach. Mimo, iż ostoja ta położona jest na przedpolu Gór Świętokrzyskich, występuje tutaj wiele gatunków górskich.
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki priorytetowe):