Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Gospodarka łowiecka to działalność w zakresie ochrony, hodowli i pozyskania zwierzyny, zgodnie z obowiązującymi zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej a jej celem jest:

 • ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt łownych,
 • ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny,
 • uzyskiwanie możliwie wysokiej jakości osobniczej gatunków zwierząt łownych oraz ich liczebności przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego,
 • spełnienie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Nadleśnictwo nie prowadzi własnej gospodarki łowieckiej ale sprawuje nadzór nad działalnością kół łowieckich, dzierżawiących jego grunty.oraz współpracuje z kołami w zakresie:

 • dokonywania inwentaryzacji zwierzyny łownej i nadzoru nad planowaniem i realizacją odstrzałów,
 • opiniowania i zatwierdzania rocznych planów zagospodarowania kół łowieckich,
 • poprawiania warunków bytowania zwierzyny poprzez ograniczanie niepokoju w biotopie, ochronę ostoi oraz zapewnienie bazy pokarmowej.

Tabela. Zestawienie obwodów łowieckich nadzorowanych przez N-ctwo Marcule

Liczebność zwierzyny grubej na terenie Nadleśnictwa Marcule, wg stanu na dzień 10.03.2017 r. wynosi ok.:

 • 2 szt. łosia
 • 695 szt. jeleni
 • 1958 szt. saren
 • 302 szt. dzików